(1)
Samaradiwakara, S. H. M. R. N. P.; Samarasinghe, W. L. G.; Shantha, P. G. S.; Jayarathna, K. G. C. N.; Dehigaspitiya, P.; Ubeysekera, N. M. Genetic Diversity Assessment of Selected Annona Muricata L. Germplasm in Sri Lanka. AJAHR 2020, 7, 1-13.