[1]
S. H. M. R. N. P. Samaradiwakara, W. L. G. Samarasinghe, P. G. S. Shantha, K. G. C. N. Jayarathna, P. Dehigaspitiya, and N. M. Ubeysekera, “Genetic Diversity Assessment of Selected Annona muricata L. Germplasm in Sri Lanka”, AJAHR, vol. 7, no. 1, pp. 1-13, Sep. 2020.